OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV / GDPR

Vážený  zákazník,

táto informácia o ochrane osobných údajov a súkromia sa vzťahuje na Vás a na Vaše osobné údaje, pretože ste našim zákazníkom. Naša spoločnosť vystupuje pri spracúvaní Vašich osobných údajov ako prevádzkovateľ. 

Chceme Vám vysvetliť ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od vás alebo od tretích strán počas trvania nášho zmluvného vzťahu, či po jeho ukončení. 

Týmto dokumentom si zároveň chceme splniť našu povinnosť poskytnúť informácie podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z.  z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

Firemné údaje

Názov: Ing. Ivan Filgas Art Digital 

Sídlo: Tomášikova 1, 04001 Košice

Právna forma: fyzická osoba podnikateľ

Kontaktná osoba: Ing. Ivan Filgas

Kontaktné údaje: info@artdigital.sk

 

 1. TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovávame nasledujúce údaje: 

 • Osobné kontaktné údaje. Napríklad: vaše meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa na zasielanie písomností, emailová adresa, kontaktné telefónne číslo
 • Pracovné kontaktné údaje. Napríklad: adresa firmy, ktorú zastupujete, pracovná emailová adresa a telefónne číslo. 
 • Zmluvné údaje. Napríklad: obsah zmluvy uzatvorenej s našou spoločnosťou, vrátane všetkých jej dodatkov, rozsah poskytovaných služieb
 • Platobné informácie. 
 • Údaje o korešpondencii a komunikácii. Ako napr. emailová korešpondencia, internetové dátové prenosy a IP adresa. 
 • Registračné údaje vrátane prístupového hesla. 

 

 1. ÚČELY A CIELE SPRACOVANIA ÚDAJOV

Vaše údaje budeme spracúvať na nasledovné účely:  

 • Poskytovanie zmluvných služieb. Musíme zabezpečovať evidenciu svojich klientov   v zmysle osobitných predpisov. Právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. 
 • Vernostný program . Evidencia zákazníka a zasielanie noviniek o najnovších ponukách a službách spojených s členstvom v našom programe. Právnym základom je zmluva uzatvorená medzi nami a oprávnený záujem prevádzkovateľa. 
 • Direct marketing. Zaoberáme sa tým, ako Vám vylepšiť rozvoj našich služieb tvorbu ponúk na mieru. Právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa. 
 • Dane a účtovníctvo. Z účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných predpisov spojených finančným plnením, sme povinní spracovávať určité osobné údaje. Právnym základom je plnenie zákonných povinností. 
 • Bezpečnosť a ohrozenie prevádzky a siete. Kontrolujeme funkčnosť, bezpečnosť a stabilitu prevádzky našej siete, ktorej ste účastníkom. Právnym základom je plnenie zákonných povinností a oprávnený záujem prevádzkovateľa. 
 • Riešenie sporov a vyšetrovanie priestupkov. Môžeme spracovávať osobné údaje na účely riešenia sporov, sťažností alebo právnych postupov, alebo ak máme podozrenie z priestupku, ktorý by sme chceli ďalej preskúmavať. Právnym základom je plnenie zákonných povinností a oprávnený záujem prevádzkovateľa.       
 • Dodržiavanie zákona. Možno budeme musieť spracovávať vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon (napr. Zhoda vášho mena s menami na takzvaných zoznamoch určených strán a dodržiavanie zákona o praní špinavých peňazí), alebo aby sme vyhoveli súdnemu príkazu. 
 • Marketingové súhlasy. Rovnako môže dôjsť k využívaniu aj iných údajov ale výlučne na základe osobitných súhlasov, ktoré si od Vás vopred vyžiadame. Právnym základom je súhlas, ktorý sme od Vás získali.       
 • Zákaznícka administratíva. Vedieme si záznamy o všetkých našich zákazníkoch a ich službách.  Na základe analýzy našich záznamov tiež robíme strategické rozhodnutia o ponukách pre našich zákazníkov. Právnym základom je zmluva uzatvorená medzi nami a oprávnený záujem prevádzkovateľa. 

 

 1. KTO MÁ PRÍSTUP K VAŠIM ÚDAJOM? 

Prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností: 

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s poskytovateľom služieb. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi. Zmluvne sme ich zaviazali, aby dodržiavali bezpečnostné pokyny upravujúce v zákone.

Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s našimi dodávateľmi alebo klientmi, daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi.

 

 1. UMIESTNENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budú umiestnené výlučne v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Vaše údaje v našich systémoch chránime v najvyššej možnej miere.

 

 1. UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. Vo väčšine prípadov to znamená, že uchováme vaše údaje počas trvania Vášho vzťahu s nami. Pokiaľ je to možné, údaje vymažeme ešte počas Vášho vzťahu s nami, ako náhle už nebudú potrebné. V každom prípade, vaše osobné záznamy vymažeme najneskôr do uplynutia zákonných lehôt po skončení zmluvného vzťahu, pokiaľ legislatíva nevyžaduje ich uchovávanie. 

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení vzťahu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu alebo ak ste nám udelili povolenie na dlhodobé uchovávanie vašich osobných údajov. 

 

 1. PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Vo väčšine prípadov spracovávame vaše osobné údaje na základe toho, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme, na zmluvnom základe alebo na základe súhlasu vás ako dotknutej osoby. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať preukázateľným oznámením na našej web stránke.  V mnohých prípadoch budeme tiež musieť spracovať vaše osobné údaje na základe zákonnej povinnosti v zmysle osobitného predpisu. V prípade spracúvania na základe súhlasu máte vždy možnosť svoj súhlas stiahnuť.

 

 1. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB 

a, Právo na prístup 

Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:  

 • prečo spracovávame vaše osobné údaje  
 • aké kategórie osobných údajov spracovávame  
 • s kým vaše osobné údaje zdieľame 
 • ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty 
 • aké máte práva
 • odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)  
 • ak spracovávanie zahŕňa aizované rozhodovanie (tzv. profilovanie) 
 • ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov. 

Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v tomto dokumente. 

 Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené. 

 

b, Právo na opravu 

Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.  

 

c, Právo na vymazanie  

 

Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.   Právo na výmaz, ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti, podľa čl. 8 ods. 1 GDPR alebo § 15 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z., sa v podmienkach prevádzkovateľa neuplatňuje; služby informačnej spoločnosti prevádzkovateľ neposkytuje.

Povinnosť vymazať osobné údaje sa neuplatňuje, ak je daná výnimka podľa čl. 17 ods. 3 GDPR alebo § 23 ods. 4 zákona č. 18/2018 Z. z..

 d, Právo na obmedzenie 

Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní. Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali. 

 

e, Právo namietať 

Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov. 

 

f, Právo na prenos údajov 

Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov. 

 

g, Stiahnutie súhlasu 

Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.    

O vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme vaše osobné údaje mohli poskytnúť. 

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk. 

Súvisiace dokumenty stiahnete na tomto odkaze:  https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prava-dotknutych-osob

 

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva? 

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na nás na mailovej adrese 

info@artdigital.sk a vaše podnety a žiadosti budú preverené. 

 

Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo, alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk. 

 

 1. KONTAKTNÉ ÚDAJE 

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej korešpondenčnej adresy uvedenej na našej stránke

https://www.artdigital.sk/kontakt/ alebo mailom na info@artdigital.sk